Hoitoon hakeutuminen ulkomaille

Jos matkustat ulkomaille tarkoituksenasi saada sairaanhoitoa, sinuun sovelletaan erilaisia sääntöjä kuin silloin jos tarvitset äkillisesti sairaanhoitoa ulkomailla. Hoitoon voi hakeutua joko ennakkoluvalla tai ilman ennakkolupaa.

Ennakkoluvalla hoitoon hakeutuminen

Ennakkoluvan käyttäminen on poikkeuksellista, ja se myönnetään vain hakemuksesta. EU-lainsäädännön perusteella ennakkolupa on myönnettävä, jos vastaavaa hoitoa annettaisiin henkilön asuinmaassa, mutta sitä ei voida antaa ennakkolupaa hakeneelle henkilölle lääketieteellisesti perustellussa ajassa. Lisäksi hoidontarpeen on oltava lääketieteellisesti perusteltu.

Julkinen terveydenhuolto voi puoltaa ennakkoluvan myöntämistä, vaikka edellä mainitut ennakkoluvan ehdottomat myöntämisen edellytykset eivät täyttyisi. Esimerkiksi kielellisistä tai kulttuurisista syistä henkilölle voidaan myöntää ennakkolupa, vaikka lupaa ei kyseisessä tilanteessa olisi pakko myöntää.

Ennakkolupaa haetaan Kelasta lomakkeella SV 129. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto, kopio hoitokertomuksesta tai muu terveydenhuollon ammattihenkilön selvitys sairaudesta tai hoitotoimenpiteestä, jota varten ennakkolupaa haetaan. Kela pyytää aina potilaan kotikunnan julkiselta terveydenhuollolta lausunnon, kun se käsittelee ennakkolupahakemuksen. Tämän lausunnon perusteella henkilölle annetaan joko myönteinen tai kielteinen päätös. Kelan päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Ennakkolupaa tulee ensisijaisesti hakea ennen ulkomailla annettavaa hoitoa, mutta sitä voi hakea myös jälkikäteen.

Ennakkolupahakemuksen käsittelyyn kuluu aikaa noin 3–6 viikkoa.

Lue lisää täältä: http://www.kela.fi/hoitoon-hakeutuminen-ulkomaille

Hoitoon hakeutuminen ilman ennakkolupaa

Jos olet sairausvakuutettu Suomessa tai sinulla on Suomessa kotikunta ja hakeudut ilman ennakkolupaa hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, voit hakea kuluista korvausta jälkikäteen Kelasta hakemuksella SV 128 Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset. Lisäksi on tarpeen esittää klinikkan lasku ja hoitoa antaneen lääkärin lausunto. Virossa annetun lääkärinlausunnon tulisi olla Suomen A-lausunnon kaltainen, eli sisältää vastaavat tiedot. A-lausunto on B-lausuntoa lyhyempi. Lausunnosta tulee käydä ilmi potilaan ja hoitopaikan tietojen, hoitojakson ja muiden perustietojen ohella selvitys siitä, että potilas täyttää laihdutusleikkauksen kriteerit.

Korvauksia tulee hakea 6 kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä. Hakemuksen käsittelyaika on 3-6 kuukautta.

Kustannukset korvataan Suomen sairausvakuutuslain mukaisesti. Hoidosta voi siis saada ns. Kela-korvauksen. Edellytyksenä on, että ulkomailla annettu hoito olisi Suomessakin korvattavaa.

Lihavuusleikkauksien korvauskäytännöt löytyvät Kelan sivuilta: http://www.kela.fi/korvauskaytantoja_lihavuusleikkaukset.

Kelan sivuilla mainitut kriteerit tulee täyttää. Kriteerit ovat samat riippumatta siitä, hakeutuuko potilas hoitoon Suomeen vai ulkomaille.

Sairaanhoitokorvaukset ovat yleisesti ottaen n. 10–30 % Suomen hintatason mukaisista lääkärin palkkioista ja tutkimuksen ja hoidon kustannuksista, joiltain osin korvauksen suuruus voi olla korkeampi. Korvausmäärä mahalaukun ohitusleikkauksenosalta on melko alhainen ja jää alle 10%.

Korvausperusteena käytetään voimassa olevia korvaustaksoja, jotka löytyvät osoitteesta http://www.kela.fi/taksat.