1.Osapuolet

1.1. Bariatric Services AS:n palvelun tarjoamisen yleiset ehdot säätelevät Palveluntarjoajan ja Potilaan keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia palvelun tarjoamisessa.
1.2. Asioissa, joita ei ole säännelty yleisissä ehdoissa, sovelletaan velkaoikeuslakia, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä annettua lakia, muita lakeja ja niiden perusteella annettua lainsäädäntöä.

    2.Määritelmät

2.1. Palvelulla tarkoitetaan yleisissä käyttöehdoissa Palveluntarjoajan tarjoamia Terveyspalveluita.

2.2. Palveluntarjoaja on yleisesti ottaen Bariatric Services AS sekä sen työntekijät ja palveluntarjoajat (luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt).

2.3. Potilas – henkilö, jolle terveydenhuoltoa tarjotaan tai joka haluaa, että hänelle tarjotaan terveydenhuollon palvelua.

3.Sopimuksen solmiminen (Palveluajan varaaminen)

3.1. Potilas voi varata ajan Palveluun puhelimitse tai sähköpostitse Palveluntarjoajan verkkosivuilla olevien yhteystietojen kautta sekä Palveluntarjoajan verkkosivuilla olevalla tiedustelulomakkeella.

3.2. Potilaan varatessa aikaa Palvelun saamiseksi katsotaan Palveluntarjoajan ja potilaan välillä solmituksi sopimus terveydenhuollon palveluista.

3.3. Palvelu tarjotaan potilaan suostumuksella.

3.4 Terveydenhuollon sopimuksen olennaiset ehdot ovat nämä yleiset ehdot sekä Palveluntarjoajan vahvistamat ja Potilaan käyttöön asettamat menettelyt, säännöt ja vaatimukset, joita noudattaen Potilas sitoutuu ottamaan vastaan terveydenhuollon palveluita ajanvarauksen yhteydessä.

4.Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

4.1. Potilaalla on oikeus:

4.1.1. Perua Palveluun varaamansa aika syytä ilmoittamatta.

4.1.2. Yksityisyytensä kunnioittamiseen Palvelua vastaanotettaessa.

4.1.3. Tietojensa salassapitoon Palveluntarjoajan toimesta. Palveluntarjoaja ei luovuta Potilaan tietoja asiaankuulumattomille, ellei Potilaan suostumuksella tai laissa niin toisin määrätä.

4.1.4. Valita eri Palveluista, kieltäytyä vastaanottamasta Palvelua.

4.1.5. Saada laadukasta palvelua, joka täyttää lääketieteen yleisen tason. Palveluntarjoaja ei voi luvata potilaan toipumista tai leikkauksen onnistumista.

4.1.6. Tehdä palvelun tarjoamista ja järjestämistä koskevia ehdotuksia ja valituksia.

4.2. Potilas sitoutuu:

4.2.1. Saapumaan sovittuun paikkaan ajoissa vastaanottamaan Palvelua.

4.2.2 Esittämään kuvallisen henkilötodistuksen (henkilökortti, passi, ajokortti);

4.2.3. Maksamaan Palveluntarjoajan lähettämät laskut ajallaan;

4.2.4. Ilmoittamaan Palveluntarjoajalle mahdollisimman pian, jos ei voi tulla käyttämään Palvelua varattuun aikaan.

4.2.5. Noudattamaan lääketieteellisesti perusteltua hoitoa ja terveydenhuollon ammattilaisen määräämiä reseptejä sekä Palvelun tarjoamisen aikana että sen jälkeen.

4.2.6. Noudattamaan Palveluntarjoajan potilaille vahvistamia menettelysääntöjä ja muita potilaille ilmoitettuja vaatimuksia Sairaalassa oleskelun aikana.

4.3. Palveluntarjoaja sitoutuu:

4.3.1. Ilmoittamaan Potilaalle tämän tutkimustuloksista ja terveydentilasta, mahdollisista sairauksista ja niiden etenemisestä, tarjottavan Palvelun luonteesta ja tarkoituksesta, sen tarjoamisen vaaroista ja seurauksista sekä muista mahdollisista ja tarpeellisista terveydenhuoltopalveluista sekä lääkärin tiedoista ennen Palvelun tarjoamista ja sen aikana.

4.3.2. Dokumentoimaan Palvelun tarjoamisen voimassa olevien vaatimusten mukaisesti.

4.3.3. Käsittelemään Potilaan henkilötietoja Viron ja Euroopan unionin henkilötietosuojasääntöjen mukaisesti;

4.4. Palveluntarjoajalla on oikeus:

4.4.1. Yksipuolisesti muuttaa tai peruuttaa Potilaan varaama aika työn organisointiin liittyvistä tai muista tärkeistä syistä. Palveluntarjoajan on ilmoitettava muutoksesta Potilaalle viimeistään yhden arkipäivän kuluessa.

4.4.2. Vaatia Potilasta laatimaan kirjallisen suostumuksen Palvelun tarjoamiseen.

4.4.3. Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta Potilaalle (mukaan lukien ajanvaraus) tai lopettaa Palvelun tarjoaminen, jos Potilas:

4.4.3.1. myöhästyy vastaanottamasta Palvelua sovittuna aikana ja sovitussa paikassa;

4.4.3.2. on päihtynyt alkoholista ja/tai huumeista;

4.4.3.3. on velkaa Palveluntarjoajalle;

4.4.3.4. kieltäytyy allekirjoittamasta tietoon perustuvaa suostumuslomaketta;

4.4.3.5. haluaa saada palvelua, joka ei ole lääketieteellisesti perusteltua;

4.4.3.6. ei paljasta Palvelun tarjoamisen kannalta tarpeellisia tietoja;

4.4.3.7. ei noudata hyviä viestintäkäytäntöjä;

4.4.4.  Käsitellä Palvelun tarjoamiseksi tarpeellisia Potilaan henkilötietoja, mukaan lukien terveystiedot. Palvelun tarjoamiseksi Palveluntarjoajan voi olla tarpeen tutkia Potilaan henkilötiedot Tervise Infosüsteem -terveystietojärjestelmässä tai missä tahansa muodossa tietovälineellä ennen vastaanoton alkamista. Mikäli Potilas peruuttaa ajan tai ei tule vastaanotolle sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on tutkinut hänen henkilötietonsa palvelun tarjoamista varten, katsotaan Potilaan henkilötietojen tutkiminen palvelun tarjoamisen kannalta tarpeelliseksi.

5.Palvelusta maksaminen

5.1. Potilas sitoutuu maksamaan hänelle toimitetusta Palvelusta Palveluntarjoajan hänelle toimittaman laskun mukaan.

5.2. Palvelusta maksetaan pääsääntöisesti ennakkoon viimeistään Palvelun tarjoamispäivänä, tarkemmat maksuehdot ilmoitetaan laskussa.

5.3. Potilas voi halutessaan hakea osamaksua luottolaitoksilta Palvelun maksamiseksi. Potilas voi pyytää Palveluntarjoajalta tietoja osamaksun hakemisesta.

5.4. Potilas on tietoinen siitä, että Viron sairauskassa ei korvaa palveluista maksettavia summia.

6.Palaute ja valitukset

Potilas voi lähettää palautetta, ehdotuksia ja valituksia Palveluntarjoajalle:

6.1. sähköpostitse osoitteeseen

6.2. Potilaan tekemät valitukset rekisteröidään ja niihin vastataan sähköpostitse 10 kalenteripäivän kuluessa valituksen rekisteröinnistä.

7.Vastuu

7.1. Palveluntarjoaja tarjoaa palveluja lääketieteen ja hoitotyön parhaan tietämyksen ja hoito-ohjeiden mukaisesti.

7.2. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelujen tarjoamisen kielteisistä seurauksista, jos Potilaalle on tiedotettu mahdollisista riskeistä ja seurauksista ja Potilas on antanut suostumuksensa Palvelun tarjoamiseen.

7.3. Palveluntarjoajaa valvoo Terveysviranomainen.

8.Loppusäännökset

8.1. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa yleisiä ehtoja julkaisemalla muutokset Palveluntarjoajan verkkosivuilla. Potilaaseen sovelletaan Palvelun tilaushetkellä voimassa olevia yleisiä ehtoja.

8.2. Asioissa, joista ei ole määrätty Yleisissä ehdoissa ja Sopimuksessa, Osapuolet noudattavat voimassa olevaa Viron tasavallan lainsäädäntöä. Sopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla. Jos sopimukseen ei päästä, riidat ratkaistaan tuomioistuimessa Viron tasavallan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.