1.GENERELLA BESTÄMMELSER

Dessa betingelser för behandling av personuppgifter reglerar personuppgifter som har insamlats via hemsidan. Alla som fyller i nätbaserade formulär på sidan måste godkänna betingelserna.

Ägaren av hemsidan www.bariatricservices.eu och personuppgiftsansvarig är Bariatric Services AS, Kaluri tee 5a, Haabneeme, Viimsi, Estland, företagsregisternummer 12190939, e-postadress

Bariatric Services specialist rörande behandling av personuppgifter är Aarne Saareväli, e-postadress

Grunden för Bariatric Services betingelser for behandling av personuppgifter är Europeiska Unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) och republiken Estlands lag om skydd av personuppgifter där avsikten är att säkra att behandlingen av personuppgifter sker under hänsyn till individens grundläggande fri- och rättigheter samt i överensstämmelse med allmänintresset.

2.SYFTET MED BEHANDLINGEN AV UPPGIFTER OCH DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN

Den juridiska grunden för behandlingen av uppgifter är det samtycke som den som har fyllt i det nätbaserade formuläret (datasubjektet) har givit.

De insamlade uppgifter behandlas uteslutande för att kunna erbjuda Tjänsten som omfattar:

  • att värdera och ge ett preliminärt svar om huruvida en bariatrisk operation är indikerad for personen som har gjort förfrågan; om vederbörande är en passande kandidat för operation och vilken operation som rekommenderas.
  • att ta kontakt med personen med användning av de kontaktuppgifter som denna har lä

3.VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN

Vi samlar in och använder uteslutande uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ovanstående ändamål.

Bariatric Services behandlar huvudsakligen följande personuppgifter: för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, längd, vikt, ålder.

I fall där det kommer till operation även: bostadsadress, personnummer/födelsedatum, namn och telefonnummer till särskild kontaktperson.

Därutöver insamlar vi särskilda (känsliga) personuppgifter, mer exakt uppgifter om din hälsa.

Samtliga omnämnda uppgifter lämnas frivilligt av personen själv via våra nätformulär.

4.LAGRING AV DATA

Personuppgifter enligt avsnitt 2, som har insamlats med syftet att erbjuda tjänster, sparas i upp till 1 år från den sista kontakten.

5.DATASUBJEKTETS RÄTTIGHETER

Personen har närsomhelst rätt att:

  • bekanta sig med egna personuppgifter;
  • protestera och komma med uppgifter rörande rätten till delning av personuppgifter;
  • klaga till myndigheter som har till uppgift att övervaka att reglerna på området följs;
  • återta sitt samtycke till behandling av personuppgifter;
  • kräva rättelser i, inskränkningar i behandlingen av, upphör med behandlingen av eller borttagning av insamlade uppgifter (förutom i fall där rättsregler har bestämt något annat)

For at göra detta måste personen skicka in en anmodan med det relevanta innehållet till e-postadressen . För att vi kan vara säkra på personens identitet måsta anmodan komma från samma e-postadress som den som ursprungligen har givit samtycke till behandling av data. Återtagning av samtycke har ingen retroaktiv kraft.

6.DELNING AV PERSONUPPGIFTER MED UTOMSTÅENDE

Alle kundens personuppgifter som vi har fått kännedom om behandlas som konfidentiella uppgifter. Vi delar inte dina uppgifter med utomstående, förutom i fall där det är nödvändigt för att vi kan erbjuda våra tjänster (t. ex. till laboratorier eller sjukhus i fall av operation) eller där vi är förpliktade av lagstiftningen att göra så.

7.SÄKERHET

Bariatric Services AS samlar in och sparar personuppgifter i elektronisk form.

När du fyller i formulär på nätet är överföringen av uppgifter krypterad mellan den som besöker vår hemsida och vederbörandes apparat å ena sidan och vår hemsida å andra.

Ett utfyllt nätbaserat formulär kan skickas med e-post till e-postadressen för den som har fyllt i formuläret (i fall det önskas av personen som har fyllt i formuläret).

Överföring av uppgifter via internet eller e-post är dock aldrig 100% säkert. Därför kan vi inte garantera 100% säkerhet ved överföring av någon form av uppgifter.

Om vi tar emot dina inskickade uppgifter gör vi allt vi kan för att säkra dem i vårt system. Dina uppgifter sparas på säkrade servrar och säkras med hjälp av brandväggar og krav om kod i fall någon önskar tillgång till dem.