Milloin leikkaus on mahdollinen eli ketkä voivat harkita sitä?

Liha­vuus­leikkaus so­pii poti­laille, jot­ka ovat koet­taneet konser­va­tii­vista hoi­toa saavut­ta­matta py­syvää painon­laskua ja joil­la leikkaus­riski ei ole liha­vuuden liitän­näis­sai­rauk­sien tai mui­den sai­rauksien ta­kia merkit­tä­västi suuren­tunut.

Osalle ylipainoisista ihmisistä ruokavalion muutos ja liikunnan lisääminen yksistään ei auta saavutamaan terveyden kannalta tavoiteellista painoa.  Jos kehon painoindeksi on yli 30, silloin on mahdollista tarkastella myös lihavuusleikkausta mahdollisena apunkeinona tehokkaaseen ja kestävään painon pudotukseen. Lääkäriä kannattaa konsultoida varsinkin silloin, kun nopea ja pysyvä painon pudotus on terveydellisistä syistä erityisen tärkeää.

Lihavuusleikkaus kriteerit ovat seuraavat:

  • potilaan painoindeksi on yli 35kg/m2 riippumatta lihavuuden aiheuttamista sairauksista.
  • Kun painoindeksi jää 30-35 kg/m2 välille ja lihavuuteen liittyy diagnosoituja sairauksia, joiden voidaan odottaa paranevan tai niiden oireiden vähenevän painon pudotuksella. Kakkostyypin diabetes, uniapnea, korkea verenpaine, korkea kolesterolitaso, osteoartriitti, munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCOS, jne) ovat esimerkkejä tällaisista painoon liittyvistä sairauksista, joiden kohdalla lihavuuskirurgia antaa erinomaisia hoitotuloksia. Näiden sairauksien riski tulevaisuudessa laskee leikkauksen seurauksena.
  • Ikä 18-70 vuotta.
  • Lisäksi huomioon otetaan ravitsemuksellinen ja painohistoria sekä terveyden- ja psykologinen tilanne

Po­tilaan täy­tyy ol­la va­kaasti moti­voi­tunut leik­kaukseen ja pys­tyä sitou­tumaan sen edel­lyt­tämään py­syvään elä­män­tapa- ja syömis­muu­tokseen.

Liha­vuuteen liit­tyvää meta­bo­lista oireyh­tymää – diabe­testa, dysli­pi­demiaa, rasva­maksaa ja veren­pai­ne­tautia – sairas­tavat po­tilaat hyö­tyvät toden­nä­köi­sesti leikkauk­sesta eniten sairas­tu­vuuden ja koko­nais­kuol­lei­suuden kan­nalta.

Leikkau­saiheet ja nii­hin vaikut­tavat te­kijät ovat kui­tenkin myös yksi­löl­lisiä: jol­lekin poti­laalle polvi­ku­luman oi­reiden helpot­tu­minen voi ol­la tär­keintä, ja toi­selle poti­laalle voi­daan tavoi­tella liha­vuus­ki­rurgian jäl­keen sel­västi paran­tuvaa ferti­li­teettiä.

Lue lisää lihavuusleikkauksista täältä.
Täytä alla oleva lomake ja ota selvää täytätkö lihavuusleikkaus kriteerit

  • Varmista että sähkopostiosoite on kirjoitettu oikein!
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.